سایت عمومی موسسه فکور

سیستم اتوماسیون اداری/آموزشی فکور


کلاس های مجازی

برای ثبت فعالیت شما (حضور و غیاب) از این طریق وارد کلاس مجازی شوید: ورود به کلاس های من
آرشیو آزمون های رایگان

در این بخش می توانید پاسخ تشریحی برخی از آزمون را نیز مطالعه کنید

ورود
موج و نوسان دوازدهم

آقای زمانی


وضعیت دروس آماده شده تا این تاریخ
  ویدئو
  آزمون آنلاین
  جزوه
۱ ریاضی دهم - تشابه و تالس - قسمت اول - خانم مسیح    

۲ زبان انگلیسی دهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۳ ریاضی دهم - تابع و دامنه - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۴ فیزیک دهم -انرژی پتانسیل گرانشی - هفته سوم فروردین - پشتیبان        

۵ فارسی دهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۶ زیست دهم - فصل شش - بخش یک - خانم ملکشاهی    

۷ زیست دهم - فصل شش - بخش دو - خانم ملکشاهی        

۸ هندسه دهم - چند ضلعی ها - فصل یک بخش یک - خانم مسیح        

۹ ریاضی دهم-فصل 5-بخش 2 از 3 - خانم مسیح    

۱۰ ریاضی دهم-فصل 5-بخش 1 از 3 - خانم مسیح    

۱۱ ریاضی دهم-فصل 5-بخش 3 از 3 - خانم مسیح    

۱۲ فیزیک دهم-فصل 2- بخش 2 از 3 - خانم حیدری    

۱۳ فارسی دهم-فصل 14-بخش 2 از 2 - خانم تبارسعید    

۱۴ دینی دهم-درس 10-یاری از نماز و روزه - پشتیبان    

۱۵ ریاضی - تابع فصل 5 دهم 1 از 2 - خانم مسیح    

۱۶ ریاضی - تابع فصل 5 دهم 2 از 2 - خانم مسیح    

۱۷ دینی دهم درس 12 - پشتیبان    

۱۸ زیست فصل7 جذب و انتقال مواد در گیاهان قسمت1 - خانم ملکشاهی    

۱۹ زیست فصل7 جذب و انتقال مواد در گیاهان قسمت2 - خانم ملکشاهی    

۲۰ زیست فصل7 جذب و انتقال مواد در گیاهان قسمت3 - خانم ملکشاهی    

۲۱ هندسه فصل 1 قضیه - خانم مسیح    

۲۲ هندسه فصل 3 مثلث قائم الزاویه  - خانم مسیح    

۲۳ ریاضی دهم - رسم تابع - خانم مسیح        

۲۴ فصل آخر شیمی دهم 5از 10 - خانم احمدی    

۲۵ فصل آخر شیمی دهم 6از 10 - خانم احمدی    

۲۶ فصل آخر شیمی دهم 7 از 10 - خانم احمدی    

۲۷ فصل آخر شیمی دهم 8 از 10 - خانم احمدی    

۲۸ فصل آخر شیمی دهم 9 از 10 - خانم احمدی    

۲۹ فصل آخر شیمی دهم 10 از 10 - خانم احمدی    

۳۰ نگارش دهم فصل 6 - خانم تبار سعید    

۳۱ نگارش دهم فصل 7 قسمت 1 - خانم تبار سعید    

۳۲ نگارش دهم فصل 7 قسمت 2 - خانم تبار سعید    

۳۳ نگارش دهم فصل 8 - خانم تبار سعید    

۳۴ فیزیک دهم فصل 5 - آقای باباخانی    

۳۵ فیزیک گرما و دما انبساط دهم - آقای باباخانی    

۳۶ فیزیک گرما و دما دهم - آقای باباخانی    

۳۷ فیزیک گرما و دما تعادل گرمایی دهم - آقای باباخانی    

۳۸ فیزیک گرما و دما روش انتقال دما دهم - آقای باباخانی    

۳۹ فیزیک گرما و دما کاربرد معادله حالت گاز کامل دهم - آقای باباخانی    

۴۰ جزوه ریاضی فصل 3 درس 1 دهم (چند ضلعی و ویژگی ها) - خانم رها مسیح    

۴۱ جزوه گویا کردن و فصل 3 ریاضی دهم - خانم رها مسیح    

۴۲ ریاضی دهم - تشابه و تالس - قسمت دوم - خانم مسیح    

۴۳ ریاضی دهم - تشابه و تالس - قسمت سوم - خانم مسیح        

۴۴ ریاضی دهم - تابع - خانم مسیح        

۴۵ ادبیات دهم - خانم تبار سعید    

۴۶ ریاضی یازدهم - مثلثات - خانم مسیح        

۴۷ ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش اول - خانم مسیح    

۴۸ ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش دوم - خانم مسیح        

۴۹ ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش سوم - خانم مسیح    

۵۰ ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش چهارم - خانم مسیح    

۵۱ ریاضی یازدهم - تبدیلات هندسی - بخش پنجم - خانم مسیح    

۵۲ تاریخ ایران و جهان یازدهم انسانی سری یک - پشتیبان    

۵۳ زبان انگلیسی یازدهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۵۴ ریاضی انسانی یازدهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۵۵ ریاضی یازدهم-احتمال - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۵۶ فیزیک یازدهم -الکتریسیته ساکن 1- هفته سوم فروردین - پشتیبان        

۵۷ فیزیک یازدهم -الکتریسیته ساکن 2- هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۵۸ روان شناسی یازدهم بخش یک- هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۵۹ روان شناسی یازدهم بخش دو- هفته سوم فروردین - پشتیبان        

۶۰ فارسی یازدهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۶۱ زیست یازدهم - فصل شش - بخش یک - خانم ملکشاهی    

۶۲ زیست یازدهم - فصل شش - بخش دو - خانم ملکشاهی    

۶۳ زیست یازدهم - فصل شش - بخش سوم - خانم ملکشاهی        

۶۴ هندسه یازدهم - فصل دو - بخش یک از دو - خانم مسیح    

۶۵ هندسه یازدهم - فصل دو - بخش دو از دو - خانم مسیح        

۶۶ ریاضی یازدهم انسانی-فصل 3-بخش 1 از 1 - خانم مسیح    

۶۷ ریاضی یازدهم-فصل 7-بخش 1 از 3 - خانم مسیح    

۶۸ ریاضی یازدهم-فصل 7-بخش 2 از 3 - خانم مسیح    

۶۹ ریاضی یازدهم-فصل 7-بخش 3 از 3 - خانم مسیح    

۷۰ فیزیک یازدهم-فصل 2- بخش 2 از 3 - خانم حیدری    

۷۱ فیزیک یازدهم-فصل 2- بخش 4 از 4 - خانم حیدری    

۷۲ فیزیک یازدهم انسانی-فصل 6- بخش 3 از 4 - خانم حیدری    

۷۳ فارسی یازدهم-فصل 14-بخش 2 از 2 - خانم تبارسعید    

۷۴ فارسی دوازدهم-فصل 11-بخش 2 از 3 - خانم تبارسعید    

۷۵ فارسی دوازدهم-فصل 11-بخش 3 از 3 - خانم تبارسعید    

۷۶ دینی یازدهم-درس دهم یا 14 انسانی-مرجعیت و ولایت فقیه - پشتیبان    

۷۷ ریاضی - تورم یازدهم انسانی - خانم مسیح    

۷۸ ریاضی - احتمال یازدهم - خانم مسیح    

۷۹ فیزیک یازدهم - فصل دو بخش 3 از 4 - خانم حیدری    

۸۰ فیزیک یازدهم - فصل دو بخش 4 از 4 - خانم حیدری    

۸۱ دینی یازدهم درس ده و یازده - پشتیبان    

۸۲ دینی یازدهم درس دوازده - پشتیبان    

۸۳ زیست فصل7 گفتار2 دستگاه تولید مثل - خانم ملکشاهی    

۸۴ زیست فصل7 گفتار2 دوره جنسی در زنان - خانم ملکشاهی    

۸۵ زیست فصل7 گفتار2 مراحل تخمک زایی - خانم ملکشاهی    

۸۶ شیمی کنکوری پلی استروپلی آمید - خانم احمدی        

۸۷ شیمی کنکوری پوشاک نیاز ... - خانم احمدی    

۸۸ آمار و احتمال -توصیفی بخش 1 - خانم مسیح    

۸۹ آمار و احتمال -توصیفی بخش2 - خانم مسیح    

۹۰ ریاضی انسانی تورم درس آخر - خانم مسیح    

۹۱ فصل آخر شیمی یازدهم 3 از 5 - خانم احمدی    

۹۲ فصل آخر شیمی یازدهم 4 از 5 - خانم احمدی    

۹۳ فصل آخر شیمی یازدهم 5 از 5 - خانم احمدی    

۹۴ نگارش یازدهم فصل 4 - خانم تبار سعید    

۹۵ نگارش یازدهم فصل 5 - خانم تبار سعید    

۹۶ نگارش یازدهم فصل 6 قسمت1 - خانم تبار سعید    

۹۷ نگارش یازدهم فصل 6 قسمت2 - خانم تبار سعید    

۹۸ فیزیک یازدهم فصل یک - آقای باباخانی    

۹۹ لگاریتم یازدهم (فصل 3 ریاضی - فصل 5 تجربی) درس 3 - یک از دو - خانم رها مسیح    

۱۰۰ تاریخ ایران و جهان یازدهم انسانی سری دوم - پشتیبان    

۱۰۱ تاریخ ایران و جهان یازدهم انسانی سری سوم - پشتیبان    

۱۰۲ موج و نوسان دوازدهم - آقای زمانی        

۱۰۳ فصل چهارم شیمی دوازدهم-آلودگی هوا - آقای خواجوی        

۱۰۴ فصل چهارم شیمی دوازدهم-تعادل و انرژی مسیر - آقای خواجوی        

۱۰۵ فصل چهارم شیمی دوازدهم-انرژی مسیر - بخش دوم - آقای خواجوی        

۱۰۶ ریاضی دوازدهم - بهینه سازی بخش اول - آقای طاهری    

۱۰۷ ریاضی دوازدهم - بهینه سازی بخش دوم - آقای طاهری    

۱۰۸ ریاضی دوازدهم - بهینه سازی بخش سوم - آقای طاهری    

۱۰۹ ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 1 - خانم مسیح    

۱۱۰ ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 2 - خانم مسیح    

۱۱۱ ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 3 - خانم مسیح    

۱۱۲ ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 4 - خانم مسیح    

۱۱۳ ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 5 - خانم مسیح    

۱۱۴ ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 6 - خانم مسیح    

۱۱۵ ریاضی دوازدهم -مقاطع مخروطی- بخش 7 - خانم مسیح    

۱۱۶ آزمون مرور فارسی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

۱۱۷ زبان انگلیسی دوازدهم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۱۱۸ ریاضی دوازدهم-اکسترمم - هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۱۱۹ فیزیک دوازدهم -فصل سوم نوسان و موج- هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۱۲۰ دینی دوازدهم- هفته سوم فروردین - پشتیبان    

۱۲۱ ریاضی گسسته - فصل شش - بخش یک - آقای طاهری        

۱۲۲ شیمی دوازدهم -فصل 4- تعادل و ثابت تعادل - آقای خواجوی    

۱۲۳ شیمی دوازدهم -فصل 4- از ابتدا تا پایان مبدل کاتالیستی - آقای خواجوی    

۱۲۴ ریاضی دوازدهم-فصل 5- بخش 1 از 2 - آقای طاهری    

۱۲۵ ریاضی فصل پنجم مشتق دوازدهم ریاضی و تجربی 6 از 7 - آقای طاهری    

۱۲۶ ریاضی فصل پنجم مشتق دوازدهم ریاضی و تجربی 7 از 7 - آقای طاهری    

۱۲۷ فیزیک دوازدهم مدل اتمی بور1 - آقای زمانی    

۱۲۸ فیزیک دوازدهم مدل اتمی بور2 - آقای زمانی    

۱۲۹ فیزیک دوازدهم کاربرد مدل اتمی بور 3 - آقای زمانی    

۱۳۰ دینی دوازدهم درس دهم - پشتیبان    

۱۳۱ دینی دوازدهم درس نهم - پشتیبان    

۱۳۲ دینی دوازدهم حل تست درس 9 و 10 - پشتیبان    

۱۳۳ فیزیک دوازدهم فصل 3 و 4 تجربی و فصل 5 ریاضی - آقای زمانی    

۱۳۴ فیزیک دوازدهم فصل 4 تجربی و فصل 6 ریاضی - آقای زمانی    

۱۳۵ فیزیک دوازدهم فصل شش ریاضی  - آقای زمانی    

۱۳۶ فیزیک دوازدهم فصل شش ریاضی و فصل چهار تجربی - آقای زمانی    

۱۳۷ فیزیک دوازدهم فصل شش ریاضی - آقای زمانی    

۱۳۸ فصل سوم دوازدهم ارزش فناوری های شیمیایی 12 از 13 - آقای خواجوی    

۱۳۹ فصل سوم دوازدهم ارزش فناوری های شیمیایی 13 از 13 - آقای خواجوی    

۱۴۰ تست فارسی دوازدهم - تاریخ ادبیات - پشتیبان    

۱۴۱ آزمون مرور عربی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

۱۴۲ آزمون مرور دینی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

۱۴۳ آزمون مرور ریاضی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

۱۴۴ آزمون مرور فیزیک دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

۱۴۵ آزمون مرور شیمی دهم برای دوازدهم - پشتیبان    

۱۴۶ آزمون مرور زیست دهم برای دوازدهم - پشتیبان    
دانش آموزان

دانش آموزان می توانند با وارد کردن کد ملی، کارنامه آزمون خود را مشاهده کنند.برای دیدن کارنامه نمونه می توانید از کد 927067102 استفاده کنید.

مدارس و مدرسان

مدیران و مدرسان مدارس می توانند با ورود به این بخش، کارنامه مرکز آموزشی خود را بررسی کنند.
و یا اطلاعات آزمون حوزه خود را به سرور منتقل نمایند.


در صورتی که پیش تر عضو این سامانه نشده باشید، باید ثبت نام کنید.
  ثبت نام مراکز آموزشی

مدیران

مدیران آزمون ها و همکاران می توانند با مراجعه به بخش زیر، به آمار کلی و همچنین وضعیت پیشرفت فرایند دسترسی داشته باشند.

  ورود به پنل ادمین