معرفی

برخی از آزمون های ارائه شده، به عنوان یک منبع آموزشی ارائه می شوند. به این معنی که می توانید در همان لحظه پاسخ صحیح و تشریحی سوالات را مشاهده کنید.

در آزمون های غیر رسمی، می توانید از طریق بخش تنظیمات، نوع مطالعه خود را انتخاب نمایید.

همچنین در بخش تنظیمات می توانید تعداد سوالاتی که در یک صفحه نمایش داده می شود را انتخاب نمایید.

   تنظیمات و راهنما

نشانه     به معنی آن است که برای مشاهده سوالات نیاز به عضویت و یا رمز ورود دارید.

نشانه     یعنی امکان نمایش پاسخ سوالات فراهم است. می توانید با کلیک بر روی این آیکن این امکان را غیر فعال کنید.

تعداد سوالاتی که در هر صفحه نمایش داده می شوند را می توانید به کمک گزینه زیر انتخاب نمایید.

  آزمون ها و منابع آموزشی فکور

دروس اختصاصی
  ریاضی نهم    بخش ریاضی از آزمون جامع نهم

  فیزیک نهم    بخش فیزیک از آزمون جامع نهم

  شیمی نهم    بخش شیمی از آزمون جامع نهم

  زیست شناسی نهم    بخش زیست شناسی از آزمون جامع نهم

  زمین شناسی نهم    بخش زمین شناسی از آزمون جامع نهمدروس عمومی
  فارسی و نگارش نهم    بخش فارسی و نگارش از آزمون جامع نهم

  عربی نهم    بخش عربی از آزمون جامع نهم

  پیام های آسمانی نهم    بخش پیام های آسمانی از آزمون جامع نهم

  زبان انگلیسی نهم    بخش زبان انگلیسی از آزمون جامع نهم

دروس اختصاصی
  ریاضی    آمادگی آزمون بهمن ماه فکور

  ریاضی دهم    بخش ریاضی از آزمون جامع دهم

  فیزیک دهم    بخش فیزیک از آزمون جامع دهم

  شیمی دهم    بخش شیمی از آزمون جامع دهم

  هندسه یک دهم    بخش هندسه یک از آزمون جامع دهمدروس عمومی
  فارسی و نگارش دهم    بخش فارسی و نگارش از آزمون جامع دهم

  عربی دهم    بخش عربی از آزمون جامع دهم

  دینی دهم    بخش دینی از آزمون جامع دهم

  زبان انگلیسی دهم    بخش زبان انگلیسی از آزمون جامع دهم

دروس اختصاصی
  ریاضی دهم    بخش ریاضی از آزمون جامع دهم

  فیزیک دهم    بخش فیزیک از آزمون جامع دهم

  شیمی دهم    بخش شیمی از آزمون جامع دهم

  زیست شناسی دهم    بخش زیست شناسی از آزمون جامع دهمدروس عمومی
  فارسی و نگارش دهم    بخش فارسی و نگارش از آزمون جامع دهم

  عربی دهم    بخش عربی از آزمون جامع دهم

  دینی دهم    بخش دینی از آزمون جامع دهم

  زبان انگلیسی دهم    بخش زبان انگلیسی از آزمون جامع دهم

دروس اختصاصی
  ریاضی و آمار دهم    بخش ریاضی و آمار از آزمون جامع دهم

  تاریخ دهم    بخش تاریخ از آزمون جامع دهم

  جغرافیا دهم    بخش جغرافیا از آزمون جامع دهم

  جامعه شناسی دهم    بخش جامعه شناسی از آزمون جامع دهم

  علوم و فنون ادبی دهم    بخش علوم و فنون ادبی از آزمون جامع دهم

  منطق دهم    بخش منطق از آزمون جامع دهم

  اقتصاد دهم    بخش اقتصاد از آزمون جامع دهمدروس عمومی
  فارسی و نگارش دهم    بخش فارسی و نگارش از آزمون جامع دهم

  عربی دهم    بخش عربی از آزمون جامع دهم

  دینی دهم    بخش دینی از آزمون جامع دهم

  زبان انگلیسی دهم    بخش زبان انگلیسی از آزمون جامع دهم

دروس اختصاصی
  فيزيک مبحث موج - مسعود زمانی    فيزيک مبحث موج - مسعود زمانیدروس عمومی